بررسی چند نکته پیرامون ایمنی معادن زغال سنگ حرارتی

بررسی چند نکته پیرامون ایمنی معادن زغال سنگ حرارتی

بررسی چند نکته پیرامون ایمنی معادن زغال سنگ حرارتی

در این مطلب می خواهیم به بررسی چند نکته پیرامون ایمنی معادن زغال سنگ حرارتی بپردازیم.

با ما در وب سایت کیا نشنال کک تا پایان همراه باشید.

در سال 96 واقعی تلخ در یکی از معادن زغال سنگ واقع در آزادشهر گلستان رخ داد. طی آن حادثه متاسفانه 43 نفر از کارگران مشغول به کار فوت کردند.

تعداد معادن فعال در کشور

به گزارش دریافتی از آمار های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد معادن فعال در میهن عزیزمان ایران به بیش از 5 هزار و 600 معدن می رسد.

از تعداد مذکور 115 معدن مربوط به زغال سنگ و مشتقات آن از جمله زغال سنگ حرارتی است.

پیداست که با توجه به تعداد بالای معادن نیروی کار زیادی در آنها مشغول به فعالیت باشند. جامعه آماری کارگران مشغول به فعالیت در معادن زغال سنگ ایران متجاوز از 20 هزار نفر است.

 

 

https://kianational-coal.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%ba%d8%a7/
بررسی چند نکته پیرامون ایمنی معادن زغال سنگ حرارتی

 

تلفات انسانی در معادن زغال سنگ

بنا بر گزارشات موجود بیشترین آمار تلفات انسانی در معادن ایران و جهان به کارگران شاغل در معادن زغال سنگ اختصاص می یابد.

مناطقی همچون طبس، زرند، سوادکوه و زیراب، شاهرود از جمله مناطق زغال خیز کشور می باشند که دست خوش حوادث گشته اند.

تعداد گزارشات حوادث معادن زغال سنگ حرارتی در ایران از 876 مورد در سال 88 به  1177 مورد در سال 91 افزایش داشته است؛ لازم به ذکر است از آنجایی که بخشی از این حوادث توسط کارفرمایان اعلام نمی شود، آمار واقعی حوادث بیش از مقدار اعلام شده باشد.

 معرفی نکات ایمنی در معادن زغال سنگ حرارتی

مقرارت عمومی معادن

یک:  در كليه معادن زغال سنگ حرارتی كه دارای حداقل 25 نفر كارگر می باشیند، بايد يك نفر به عنوان مسئول ايمني و يك نفر به عنوان مسئول
بهداشت حرفه ای، به استناد آيين نامه كميته حفاظت فنی و بهداشت كار، مصوب شورای عالي حفاظت فنی تعيين گردد. اين مسئوليت در معادن كمتر از 25 نفر مي تواند به مسئول فنی محول شود.

دو:  مسئول ايمني هر معدن به عنوان ناظر و كنترل كننده عمليات و انطباق دادن معدن با بند های مندرج در اين آيين نامه
و ديگر آيين نامه هاي مصوب شورای عالي حفاظت فنی مي باشد و با حضور و بازرسي از معدن، توصيه ها و پيشنهادهای خود
را جهت پيشگيري و رفع خطر، تذكر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را كتباً به مسئولين معدن گزارش مي نمايد و در
صورت تشخيص خطر حتمي برابر مقررات اين آيين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليات در محل خطر اقدام نمايد.

سه:  كليه معادن و كارگاههاي آن، اعم از معادن سطحي و زير زمينی بايد قبل از شروع هر نوبت كاری توسط مسئول
ايمنی يا نمايندگان وی براساس فرم هاي چك ليست ايمنی، بازرسی گردند.

فرمهاي چك ليستها بايد سالانه بازنگري شوند و مجدد به تاييد مسئول فني رسانده شوند.

چهار:  وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد رو نوشت پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري را به وزارت تعاون، كار و رفاه
اجتماعي ارسال نمايد و دارنده پروانه اكتشاف يا بهره برداري مكلف است تاريخ شروع عمليات را به اداره كل تعاون، كار و
رفاه اجتماعی مربوطه اطلاع دهد.

پنج: معادن زغال سنگ حرارتی  دارای پروانه بهره برداري بايد بطور مستمر ارزيابي ريسك شوند.

دستورالعمل اجرایی اين ماده بطور مشترك توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و
تجارت تدوين ميشود.

 

ایمنی راه ها در معادن زغال سنگ حرارتی

  1. معادن زیر زمینی باید دست کم از طریق 2 مسیر به سطح زمین راه وجود داشته باشد.
  2.  هر کدام از این راه ها باید به گونه ای ایجاد شده باشد که عبور افراد و مصدومین میسر باشد.
  3. دهانه آنها مجزا بوده و ورودی  آنها در نقاط سيل گير و يا بهمن گير و مانند آن نباشد.
  4. در معادني كه از چاه ویژه معدن (شفت) براي حمل و نقل افراد استفاده مي شود بايد تمهيدات و ادوات لازم به نحوی

پيشبينی و در شرايط مناسب نگهداري شوند تا همواره راه خروجی مذكور باز نگه داشته شود.

راهها در معادن سطحی

یک : حداكثر سرعت باربري و تردد در مناطق مختلف راههاي معدني بايد با توجه به مشخصات فني راه، وضعيت
ماشين آلات و شرايط آّب و هوايي توسط مسئول فنی معدن تعيين و با نصب تابلوهای مناسب در مسيرهاي تردد مشخص
شود.

دو : راههاي معدني در مناطق مشرف به پرتگاهها بايد با ديواره اطمينان متناسب با ظرفيت ماشين و سرعت باربري
تجهيز شوند به نحوي كه حداقل ارتفاع آنها معادل نصف ارتفاع محور چرخ بزرگترين وسيله باربري باشد.

سه: عرض مفيد راههاي دو طرفه معدن بايد حداقل معادل دو و نيم برابر عريضترين ماشين باربري معدن باشد.

چهار: جهت مجاز تردد وسايل نقليه در جادههاي دو طرفه بايد از طريق نصب علايم استاندارد مشخص شود.

پنج: از جادههاي يك بانده كه عرض آن فقط براي عبور يك وسيله باربر، كافي است فقط هنگامي ميتوان به عنوان
جاده دو طرفه استفاده كرد كه در طول مسير آن در فواصل هر 300 متر توقفگاه كناری مناسب ايجاد شده باشد و از يك
سامانه برای مديريت باربری در پيچها و يا ساير مناطق خطرناك استفاده شود.

شش: در مواردي كه به علت شرايط آب و هوايي يا هر علت ديگري ميدان ديد رانندگان از سه برابر طول ماشين كمتر
است باربري بايد متوقف شود.

راهها در معادن زير زمينی

همچون معادن زغال سنگ عمیق

یک: راه عبور افراد در تونلهاي افقي و شيبدار كه باربري ريلي دارند يا مجهز به نوار نقاله هستند بايد حداقل 70
سانتيمتر عرض و 180 سانتيمتر ارتفاع از كف تونل داشته باشد و محل عبور افراد در تمام مسير در يك سمت باشد.

دو: حفريات شيبداري كه براي عبور و مرور افراد اختصاص داده ميشود بايد در شيبهاي مختلف با وسايل ذيل
تجهيز گردند:
الف) در شيبهاي 15 – 7 درجه: دستگيره سرتاسري.
ب) در شيبهاي 30 – 15 درجه: پلههاي وسيع شيبدار و دستگيره.
ج) در شيبهاي 45 – 30 درجه: اسكوب يا پلههاي افقي و دستگيره.
د) در شيب 45 درجه و بيشتر از آن: اسكوب.

سه: فاصله پاگردها در حفريات با شيب تند مجهز به اسكوب نبايد از 10 متر بيشتر باشد.

چهار: درتونلهای شيبدار و چاههای مايل با باربری ريلی بايد در فاصله حداكثر هر 50 متر يك جان پناه احداث شود.
همچنين در محل استقرار سوزنبان بايد جانپناه ساخته شود.

 

شفت ها یا چاه های معدنی

یک: ورودي به چاههاي معدني بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف) داشتن روشنايي كافي در تمام ساعات.
ب) سفيد كاري شده باشد.
ج) داراي در فولادي و نرده حفاظتي براي جلوگيري از سقوط افراد يا ماشين آلات معدني يا ديگر تجهيزات به داخل
چاه.
د) پيش بيني تسهيلات لازم براي عبور ايمن افراد از يك لبه شفت به لبه ديگر در جاهاي لازم.

دو: یخ تشكيل شده در مناطقي از چاه معدني كه به علت شرايط آب و هوايي به وجود آمده است بايد در اسرع وقت
به طريق ايمن زدوده شود.

سه: تمامي آبهای سطحي و ترا وشی براي جلوگيری از ريزش به داخل شفت بايد زهكشی و جمع آوری شوند.

چهار: كف چاهها بايد از تجمع اشياء رها شده، مواد معدني و گل و لاي تميز نگه داشته شوند.

پنج: همه افراد در حين بازسازي و تعمير و نگهداري چاهها بايد از تجهيزات حفاظت فردي كار در ارتفاع استفاده كنند.

شش: همه افراد در حين بازسازي و تعمير و نگهداري چاهها بايد از تجهيزات حفاظت فردي كار در ارتفاع استفاده كنند.

هفت: هنگام حفر چاه معدني، استفاده از سپر محافظ (سكو) در فاصلهاي كمتر از 3 متر از جبهه كار الزامي است. اين
سكو بايد علاوه بر كابل فلزي (سيم بكسل) تعليق به كمك جكهاي مكانيكي افقي به ديواره چاه تثبيت شود.

نکته: در سنگهاي ريزشي اين فاصله نبايد از 2 متر تجاوز كند.

هشت: هنگام حفر چاه معدنی از زير سكوی كار تا جبهه كار مي توان از نردبان طنابی استفاده كرد مشروط بر آن كه طول
آن از 3 متر كمتر باشد.

ایمنی ماشين آلات معدنی

نکات عمومی:

یک: كليه ماشين آلات و تجهيزات معدني بايد توسط افراد ماهر و آموزش ديده بكار برده شوند.

دو: داشتن گواهينامه ويژه جهت كار با ماشين آلاتي مانند: بيل مكانيكي، لودر و بولدوزر، لوكوموتيو و نظاير آن برای
متصديان اين گونه ماشين آلات الزامي است.

سه: سوار شدن افراد غيرمجاز بر ماشين آلات معدني نظير: لودر، گريدر، بولدوزر و شاول ممنوع است.

چهار: حضور افراد غير مجاز در منطقه عملياتي ماشين آلات و تجهيزات ممنوع است.

پنج: اپراتور در صورت نياز به حضور افراد در حوزه عمليات ماشين، بايد به گونهای كار كند كه در همه اوقات
شخص مزبور در ميدان ديد وی باشد.

شش: اتاقك راننده ماشينآلات بارگيري و باربري بايد از طريق ركاب و نردبان قابل دسترس باشد.

هفت: :پياده و يا سوار شدن از ماشينآلات در حال حركت تحت هر شرايط ممنوع است.

هشت: اپراتور بايد قبل از ترك ماشينآلات آنها را خاموش، دندهها را درگير و از ترمز دستي استفاده نمايد.

نه: تعويض و جا به جايي متصديان ماشين آلات و دستگاهها فقط در زمان توقف آنها مجاز است.

ده: دستگاهها، تجهيزات و ماشين آلات در معادن سطحي بايد حسب مورد مجهز به برقگير داراي سيستم تخليه
الكتريسيته باشند.

یازده: متصديان دستگاههاي برقي هنگام كار بايد از وسايل حفاظت فردي مناسب شامل دستكش لاستيكي، كفش و كلاه
ايمني عايق در برابر الكتريسيته متناسب با ولتاژ و جريان برق دستگاه استفاده كنند.

دوازده: ماشين آلات الكتريكي مانند شا ولها و دستگاههاي حفاري برقي نبايد قبل از قطع سوئيچ اصلي برق و تنظيم ترمزها
براي پيشگيري از حركت ناخواسته، توسط اپراتور ترك شوند.

ماشين آلات بارگيری و باربری

یک: وسايل باربري بايد به گونهاي بارگيري شوند كه احتمال ريزش از آنها در زمان حمل وجود نداشته باشد.

دو: وسيله باربري نبايد قبل از متوازن نمودن بار حركت نمايد.

سه: كابين ماشين آلات بد نه محور گرد معادن سطحي در زمان جا به جايي بايد در جهت حركت ماشين باشد.

چهار: کليه وسايل بارگيري و باربري بايد مجهز به وسايل اطفاي حريق مناسب و در دسترس باشند.

پنج: ماشين آلات بارگيري و باربري بايد داراي هشداردهندهاي صوتي و نوري مناسب در زمان حركت به عقب باشند.

شش: شيشه ماشين آلات بارگيری و باربری بايد از جنس شيشه ايمنی (سكوريت) باشد.

 


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید