ترکيبات اصلي زغال سنگها

ترکيبات اصلي زغال سنگها

ترکيبات اصلي زغال سنگها

در این مقاله به شرح ترکیبات اصلی زغال سنگ ها از جمله زغال سنگ های حرارتی خواهیم پرداخت با ما تا پایان همراه باشید.

زغـال سـنگ مجموعـهاي مركـب از ماسـرال هـا و مينرالها(كانيهـا) می باشد. كـانيهـاي موجـود در زغـال سنگها بر خلاف ماسرال ها ماهيـت بلـورين و خـواص
فيزيكي و شيميايي مشخص دارند.

شناسايي اين كاني هـا:

با توجه به خواص فيزيكي و شيميايي كانيها به ما كمك مي كند كه در درجه اول نوع و مقدار عناصـر موجـود در زغال سنگها را شناسايي كنيم.

معدن مزينو در شمال استان يـزد و جنـوب اسـتان خراسان و در فاصله ٨٥ كيلومتري غرب طبس، در مـسير جاده آسفالته طبس- يزد و در رسوبات زغـال دار ايـران مرکـزي قــرار دارد

تقسيمات زمينشناسي ايران در محدوده ايران مركـزي و به طور خاص در ورقه زمـينشناسـي ٠٠٠,٢٥٠:١ طـبس قرار گرفته است.

اين منطقه در سمت غرب شديداً تحت تأثير گسل بزرگ و قديمي كلمرد قرار گرفته و به واسطه عملكرد اين گسل رسوبات قديمي با سـن پركـامبرين در
بلوك غربي آن نمايان شده است.

در شرق اين گسل يك حوضــه وسـيع بــا ســاختمان ژئوسـنگينال از رسـوبات ترياس- ژوراسـيك قـرار گرفتـه كـه در اصـطلاح رايـج مطالعات زمينشناسي به آن حوضه زغالدار مزينـو گفتـه مي شود.

حد تحتاني و فوقاني سازند زغالدار مزينـو محـدود به دو لايه آهكي سازند با دامو در كف با سن توارسـين-باژوسين پيشين و سـازند آهـك پـروده (طـبس) بـا سـن باتونين پسين در بـالا مـيباشـد. سـن رسـوبات سـازند. زغـالدار بــا توجـه بــه فـسيلهــاي يافـت شــده در آنژوراسيك مياني(با سن توارسين- باژوسين مياني) اسـت. كه به آن سازند هجدك(سازند مزينو) گفته ميشود. زغال سنگهاي منطقه از بقاياي بافتهاي ليگنين و سلولزهاي گياهان تشكيل شده اند.

زغال سنگهاي معدن مزينو از نوع حرارتـي اسـت که قرار است در مجـاورت اولـين نيروگـاه زغـال سـوز کشور ساخته شود. به طور كلي در منطقـه مزينـو حـدود ٦٥٠ ميليون تن زغال سنگ حرارتي شناخته شـده اسـت. که حدود ٤٠٠ ميليون تن آن قابل استخراج بـه نظـر مـيرسد. زغال سنگهاي بخش مزينو اغلب از نوع آنتراسيت با مواد فرار كم و ميزان خاكستر آن به طـور متوسـط ٣٠درصد است.

 

 


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

گفتگوها
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید